مناقصات و مزایدات
 
جدید

واگذاري زمين صنعتي در شهرك صنعتي دماوند 2

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

واگذاري زمين صنعتي در شهرك صنعتي پرند

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

پروژه روسازي و آسفالت در شهرك صنعتي پرند

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

فراخوان انتخاب مشاور

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

پروژه تكميل سردرب فاز 2 شهرك صنعتي خوارزمي

شرکت شهرکهای صنعتی تهرانجدید

پروژه احداث سر درب ورودي شهرك صنعتي چرمشهر

شرکت شهرکهای صنعتی تهران

جدید

واگذاري واحدهاي كارگاهي شهرك صنفي خاوران

شرکت شهرکهای صنعتی تهرانجدید

واگذاري واحدهاي تجاري شهرك صنعتي قرچك

شرکت شهرکهای صنعتی تهران

جدید

جدول گذاري و دفع آبهاي سطحي و روكش آسفالت

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

واگذاري واحدهاي تجاري شهرك صنعتي قرچك

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

واگذاري واحدهاي كارگاهي شهرك صنفي خاوران

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

پروژه احداث سردرب ورودي شهرك صنعتي دماوند2

شرکت شهرکهای صنعتی تهرانجدید

واگذاري واحدهاي كارگاهي شهرك صنفي خاوران

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

واگذاري واحدهاي صنعتي ناحيه صنعتي دهك

شرکت شهرکهای صنعتی تهران
جدید

پروژه اجراي عمليات جدول گذاري

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

فروش خاك دپو شده در شهرك صنعتي قرچك

شركت شهركهاي صنعتي تهران