جزییات مناقصه/مزایده
 

پروژه زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر صنعتي آئينه ورزان

استان:‌
شماره آگهی :‌24- 99
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي تهران
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌1 / 6 /1399
پایان مناقصه :‌1399/6/26

شرح اگهی

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 24- 99 پروژه زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر صنعتي آئينه ورزان شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات(پروژه زيرسازي و آسفالت بخشي از معابر صنعتي آئينه ورزان) به شماره (2099001051000023) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجد صلاحيت و داراي گواهينامه هاي صلاحيت پايه 5 رشته راه و ترابري از سازمان برنامه و بودجه كشور وداراي گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . - مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي سال 1399 :( 020/358/940/22 ريال ) - مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ( 901/017/147/1 ريال ) - محل پروژه : شهرستان دماوند ، بعد از گيلاوند ، كيلومتر 7 جاده كيلان ، ناحيه صنعتي آئينه ورزان تلفن : 5-76300702 - تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1 / 6 /1399 مي باشد . - مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ 1 / 6 /1399 الي ساعت 16 تاريخ 15 /6/1399 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 16 تاريخ 26 /6/1399 - پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايست علاوه بر بارگذاري ، به صورت فيزيكي تا ساعت 14 تاريخ 26/6/1399 در دبيرخانه شركت ثبت شده و به دفتر معاونت فني شركت تحويل داده شود . - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 11 تاريخ 29/ 6/1399 - محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران - اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 88761038-021 www.tehraniec.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني:http://iets.mporg.ir اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 88969737