جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

واگذاري واحدهاي كارگاهي شهرك صنعتي شمس آباد

شروع فراخوان :‌1398/05/27
پایان فراخوان :‌1398/06/09

شرح فراخوان:

فراخوان مزايده عمومي يك مرحله اي ب 1-98
واگذاري واحدهاي كارگاهي شهرك صنعتي شمس آباد
شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد تعداد 14واحد كارگاهي با كاربري كاني غير فلزي در شهرك صنعتي شمس آباد را از طريق مزايده عمومي به صنعتگران واجدين شرايط و داراي مجوز فعاليت صنفي معتبر صادره از سازمان صنايع دستي و اصناف منضم به نامه واگذاري زمين در زمينه فعاليت حجاري و يا صنايع وابسته واگذار نمايد.

- محل پروژه : محور تهران-كيلومتر 35 جاده تهران قم ابتداي حسن آباد شهرك صنعتي شمس آباد – انتهاي بلوار بهارستان- تقاطع بلوار بهارستان و بلوار خيام تلفن: 56232494
- تاريخ انتشار آگهي مزايده 1398/05/14مي باشد .
- مهلت زماني دريافت اسناد مزايده : ساعت 16 تاريخ 1398/05/27
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 16 تاريخ 98/06/09
- زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 14 تاريخ 1398/06/10
- محل گشايش پيشنهادها: شركت شهرك هاي صنعتي تهران
- مزايده گران مي توانندبراي خريد اسناد مزايده مبلغ 300.000 ريال به بحساب IR440100004001056704016123 بانك مركزي جمهوري اسلامي بنام شركت شهركهاي صنعتي تهران واريز و اصل فيش را براي دريافت اسناد مزايده تحويل شركت شهركهاي صنعتي تهران نمايند .
- اطلاعات تماس دستگاه مزايده گزار: جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده و ارائه پاكت ها به نشاني: سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه همكف دبير خانه شركت تلفن : 89324392-021
مركز تماس دفتر ثبت نام : 89324392
شركت شهركهاي صنعتي تهران