جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

واگذاري حق بهره برداري تعداد دو قطعه زمين در ناحيه صنعتي دهك

شروع اطلاعیه :‌1398/06/17
پایان اطلاعیه :‌1398/07/17

شرح اطلاعیه:

فراخوان مزايده عمومي
شركت شهركهاي صنعتي استان تهران در نظر دارد نسبت به واگذاري حق بهره برداري تعداد (2) دو قطعه زمين صنعتي با كاربري غذايي در ناحيه صنعتي دهك از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد لذا جهت دريافت اطلاعات بيشتر به روزنامه هاي كثيرالانتشار(از قبيل روزنامه گسترش صمت و ....) و يا سايت شركت (www.tehraniec.ir )و يا به معاونت برنامه ريزي اين شركت مراجعه نمائيد.

فایل وجود ندارد