آمار و اطلاعات
 

ليست واحدهاي فعال در شهركهاي صنعتي تهران(تا پایان مهر 99)

ليست واحدهاي فعال در شهركهاي صنعتي تهران


ايجاد و واگذاري رايگان دفاتر كارمجازي به واحدهاي صنعتيSme.ir در استان تهران(تا پايان شهريور 99)

مهرماه 99


دوره هاي آموزشي برگزار شده جهت شاغلين واحدهاي صنعتي (تا پايان شهريور 99)

بروزرساني مهرماه 99


مراكز خدمات فناوري كسب و كار (تا پايان شهريور99)

مهرماه 99


طرح حمايت از پايان نامه ها (تا پايان شهريور99)

ماخذ آمارنامه
مهرماه 99


تورهاي صنعتي (تا پايان شهريور 99)

مهرماه 99


واحد هاي كارگاهي استان تهران(تا پايان شهريور99)

مهرماه 99


وضعيت فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران(تا پايان شهريور 99)

بروز رساني مهرماه 99


وضعيت امكانات زيربنايي در شهركها و نواحی صنعتي (تا پايان شهريور 99)ليست واحد هاي به بهره برداري رسيده (تا پايان مهر ماه 99)

ليست واحد هاي به بهره برداري رسيده (تا پايان مهرماه 99)


قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران(تا پايان شهريور99)

بروزرساني مهر ماه 99


تلفن و آدرس شهركها و نواحي صنعتي (مهرماه99)

تلفن و آدرس شهركها و نواحي صنعتي


مساحت زمين هاي شهركها و نواحي صنعتي استان تهران:(تا پايان شهريور99)

ويرايش مهرماه 99


وضعيت پروژه هاي محيط زيست در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران:(تا پايان شهريور 99)

بروزرساني مهر 99