جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي خاوران
نوع شهرك شهرك
شهرستان تهران
دهستان خاوران غربي
فاصله تا جاده 1.20 کیلومتر
فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 280.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 11.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر (راه آهن تهران )
فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر