جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي دماوند2
نوع شهرك شهرك
شهرستان دماوند
دهستان جمع آبرود
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 100.00 کیلومتر (مهرآباد)
فاصله تا بندر 280.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 80.00 کیلومتر (ورامين )
فاصله تا شهر 8.00 کیلومتر