جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي سالاريه
نوع شهرك شهرك
شهرستان ورامين
دهستان بهنام عرب جنوبي
فاصله تا جاده 10.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 85.00 کیلومتر (تهران)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر (ورامين )
فاصله تا شهر 25.00 کیلومتر