جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي شهريار
نوع شهرك شهرك
شهرستان شهريار
دهستان جوقين
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 70.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر