جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي فيروزكوه2
نوع شهرك شهرك
شهرستان فيروزكوه
دهستان پشتكوه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 130.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر