جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي بيجين ري
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان ري
دهستان حسن آباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر