جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي قرچك
نوع شهرك شهرك
شهرستان قرچك
دهستان ولي آباد
فاصله تا جاده 3.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (فرودگاه امام خميني)
فاصله تا بندر 530.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 4.00 کیلومتر (قرچك )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر