جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي پرند
نوع شهرك شهرك
شهرستان رباط كريم
دهستان منجيل آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 35.00 کیلومتر (گمرك تهران)
فاصله تا بندر 400.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 7.00 کیلومتر (شهر جديد پرند )
فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر