جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي خوارزمي
نوع شهرك شهرك
شهرستان پاكدشت
دهستان شريف آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (تهران)
فاصله تا بندر 400.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (پيشوا ورامين )
فاصله تا شهر 12.00 کیلومتر