جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي پيشوا
نوع شهرك شهرك
شهرستان پيشوا
دهستان جليل آباد
فاصله تا جاده 4.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر (گمرك شهريار)
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 40.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (پيشوا )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر