جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي فيروزكوه
نوع شهرك شهرك
شهرستان فيروزكوه
دهستان پشتكوه
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 230.00 کیلومتر (تهران)
فاصله تا بندر 270.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 7.00 کیلومتر (فيروزكوه )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر