جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي دهك
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان ملارد
دهستان بي بي سكينه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 70.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر