جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي پايتخت
نوع شهرك شهرك
شهرستان پاكدشت
دهستان شريف آباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 55.00 کیلومتر (جنوب تهران)
فاصله تا بندر 320.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 57.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر (پيشوا )
فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر