جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي آيينه ورزان
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان دماوند
دهستان ابرشيوه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر