جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي نصيرآباد
نوع شهرك شهرك
شهرستان رباط كريم
دهستان وهن آباد
فاصله تا جاده 5.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر (شهريار)
فاصله تا بندر 1100.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 6.00 کیلومتر (رباط كريم )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر