جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي ملاآقائي
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان ورامين
دهستان بهنام عرب جنوبي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 45.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر