جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي عباس آباد
نوع شهرك شهرك
شهرستان پاكدشت
دهستان شريف آباد
فاصله تا جاده 3.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (تهران)
فاصله تا بندر 500.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 45.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (پيشوا )
فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر