جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي شمس آباد
نوع شهرك شهرك
شهرستان ري
دهستان حسن آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 12.00 کیلومتر (امام خميني)
فاصله تا بندر 200.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 42.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 8.00 کیلومتر (حكيم آباد )
فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر