چهارشنبه 05 مهر 1402

آرشیو تمام اخبار

لیست اخبار صفحه :8
در راستای رفع موانع تولید و همچنین حمایت از واحدهای برای تامین مالی وسرمایه درگردش صورت گرفت:

در راستای رفع موانع تولید و همچنین حمایت از واحدهای برای تامین مالی وسرمایه درگردش صورت گرفت:

قائم مقام مدیرعامل در امور معاونت صنایع کوچک به همراه مدیر مالی و ذیحساب ، مدیر تامین مالی و توسعه بازار صنایع کوچک از ۱۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتتی پایتخت و خوارزمی بازدید بعمل آورد.

تنظیمات قالب