مناقصات و مزایدات
 جدید

احداث فضاي سبز شهرك صنعتي پايتخت

شركت شهركهاي صنعتي تهرانجدید

حفاري يك حلقه چاه ناحيه صنعتي آيين ورزان

شركت شهركهاي صنعتي تهرانجدید

تكميل شبكه فاضلاب شهرك صنعتي شمس آباد

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

احداث شبكه 20 كيلوولت سايت 1 خاوران

شركت شهرك هاي صنعتي تهران


جدید

احداث فضاي سبز شهرك صنعتي پايتخت

شركت شهرك هاي صنعتي تهران


جدید

تكميل سردرب شهرك صنعتي قرچك

شركت شهرك هاي صنعتي تهران
جدید

احداث سردرب شهرك صنعتي نصيرآباد

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

احداث سردرب ورودي فاز 1 شهرك صنعتي خوارزمي

شركت شهركهاي صنعتي تهران

جدید

پروژه روسازي و آسفالت درشهرك صنعتي پرند

شركت شهركهاي صنعتي تهران

جدید

تكميل شيرهاي آتش نشاني شهرك عباس آباد

شركت شهركهاي صنعتي تهران
جدید

واگذاري زمين صنعتي در شهرك صنعتي دماوند 2

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

واگذاري زمين صنعتي در شهرك صنعتي پرند

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

پروژه روسازي و آسفالت در شهرك صنعتي پرند

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

فراخوان انتخاب مشاور

شركت شهركهاي صنعتي تهران


جدید

پروژه تكميل سردرب فاز 2 شهرك صنعتي خوارزمي

شرکت شهرکهای صنعتی تهرانجدید

پروژه احداث سر درب ورودي شهرك صنعتي چرمشهر

شرکت شهرکهای صنعتی تهران

جدید

واگذاري واحدهاي كارگاهي شهرك صنفي خاوران

شرکت شهرکهای صنعتی تهرانجدید

واگذاري واحدهاي تجاري شهرك صنعتي قرچك

شرکت شهرکهای صنعتی تهران

جدید

جدول گذاري و دفع آبهاي سطحي و روكش آسفالت

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

واگذاري واحدهاي تجاري شهرك صنعتي قرچك

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

واگذاري واحدهاي كارگاهي شهرك صنفي خاوران

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

پروژه احداث سردرب ورودي شهرك صنعتي دماوند2

شرکت شهرکهای صنعتی تهرانجدید

واگذاري واحدهاي كارگاهي شهرك صنفي خاوران

شرکت شهرکهای صنعتی تهران


جدید

واگذاري واحدهاي صنعتي ناحيه صنعتي دهك

شرکت شهرکهای صنعتی تهران
جدید

پروژه اجراي عمليات جدول گذاري

شرکت شهرکهای صنعتی تهران