جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث منبع آب‌زميني‌1000متر مكعبي شهرك صنعتي خاوران

استان:‌
شماره آگهی :‌40-99
مناقصه گزار:‌شركت شهرك هاي صنعتي تهران
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/8/21
پایان مناقصه :‌99/9/15

شرح اگهی

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 40- 99 احداث منبع آب‌زميني‌1000متر مكعبي شهرك صنعتي خاوران شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات(پروژه احداث منبع آب زميني 1000 متر مكعبي شهرك صنعتي خاوران) به شماره (2099001051000042) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجد صلاحيت و داراي گواهينامه هاي صلاحيت پايه 5 رشته ساختمان يا پايه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه كشور وداراي گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . - مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهرست بهاي سال 1399 :( 15920325965 ريال ) - مبلغ تضمين شركت درمناقصه : (796016299 ريال ) - محل پروژه : شهرستان ري ، ضلع جنوبي خاور شهر ، روستاي محمود آباد خالصه جنب بيمارستان عراقي پلاك 96 شهرك صنعتي خاوران تلفن : 33852161 - تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 21 / 08 /1399 مي باشد . - مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ 21 / 08 /1399 الي ساعت 16 تاريخ 03 / 09 / 1399 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 16 تاريخ 15 / 09/1399 - پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايست علاوه بر بارگذاري ، به صورت فيزيكي تا ساعت 14 تاريخ 15/09/1399 در دبيرخانه شركت ثبت شده و تحويل داده شود . - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 13 تاريخ 17/09/1399 - محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران - اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 88761038-021 www.tehraniec.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني:http://iets.mporg.ir اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 88969737