جزییات مناقصه/مزایده
 

جدولگذاري‌احداث‌معابر‌شبكه آب‌فاضلاب‌مجتمع‌كارگاهي‌شهرك‌خوارزمي

استان:‌
شماره آگهی :‌41-99
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي تهران
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/8/28
پایان مناقصه :‌99/9/22

شرح اگهی

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 41- 99 پروژه جدولگذاري و احداث معابر به همراه اجراي شبكه آب و فاضلاب مجتمع كارگاهي شهرك صنعتي خوارزمي شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات(پروژه جدولگذاري و احداث معابر به همراه اجراي شبكه آب و فاضلاب مجتمع كارگاهي شهرك صنعتي خوارزمي) به شماره (2099001051000044) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجد صلاحيت و داراي گواهينامه هاي صلاحيت پايه 5 رشته راه و ترابري و پايه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه كشور وداراي گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . - مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي سال 1399 :( 41885107591 ريال‌) - مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ( 2094255380 ريال ) - محل پروژه : شهرستان پاكدشت ، كيلومتر 25 جاده گرمسار ، شهرك صنعتي خوارزمي تلفن : 8-36478004 - تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 28 / 08 /1399 مي باشد . - مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ 28 / 08 /1399 الي ساعت 16 تاريخ 09 /09/1399 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 16 تاريخ 22 /09/1399 - پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايست علاوه بر بارگذاري ، به صورت فيزيكي تا ساعت 14 تاريخ 22/09/1399 در دبيرخانه شركت ثبت و تحويل داده شود .- زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 9 صبح تاريخ 24/09/1399 - محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران - اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 88761038-021 www.tehraniec.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني:http://iets.mporg.ir اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 88969737