جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث سردرب ورودي فاز 1 شهرك صنعتي خوارزمي

استان:‌
شماره آگهی :‌99-42
مناقصه گزار:‌ شركت شهركهاي صنعتي تهران
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/8/28
پایان مناقصه :‌99/9/22

شرح اگهی

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 42- 99 پروژه احداث سردرب ورودي فاز 1 شهرك صنعتي خوارزمي شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات(پروژه احداث سردرب ورودي فاز 1 شهرك صنعتي خوارزمي) به شماره (2099001051000045) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجد صلاحيت و داراي گواهينامه هاي صلاحيت پايه 5 رشته ساختمان(ابنيه) از سازمان برنامه و بودجه كشور وداراي گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . - مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي سال 1399 :( 19047802048 ريال ) - مبلغ تضمين شركت درمناقصه : (952390103 ريال ) - محل پروژه : كيلومتر 45 جاده خاوران ، بعد از پليس راه شريف آباد ، شهرك صنعتي خوارزمي / تلفن : 36478003 -021 - تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 28 / 08 /1399 مي باشد . - مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ 28 / 08 /1399 الي ساعت 16 تاريخ 09 /09/1399 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 16 تاريخ 22 /09/1399 - پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايست علاوه بر بارگذاري ، به صورت فيزيكي تا ساعت 14 تاريخ 22/09/1399 در دبيرخانه شركت ثبت و تحويل داده شود .- زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 11 تاريخ 24/09/1399 - محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران - اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 88761038-021 www.tehraniec.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني:http://iets.mporg.ir اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 88969737