جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث سردرب شهرك صنعتي نصيرآباد

استان:‌
شماره آگهی :‌99/43
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي تهران
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/8/28
پایان مناقصه :‌99/9/23

شرح اگهی

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 43- 99 پروژه احداث سردرب شهرك صنعتي نصيرآباد شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات(پروژه احداث سردرب شهرك صنعتي نصيرآباد) به شماره (2099001051000046) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجد صلاحيت و داراي گواهينامه هاي صلاحيت پايه 5 رشته ساختمان از سازمان برنامه و بودجه كشور وداراي گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . - مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي سال 1399 :( 9402489815 ريال ) - مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ( 470124491 ريال ) - محل پروژه : شهرستان رباط كريم _ كيلومتر 30 جاده قديم تهران _ ساوه ، شهر نصير شهر نرسيده به ميدان امام خميني شهرك صنعتي نصيرآباد تلفن : 5-56390703 - تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 28 / 08 /1399 مي باشد . - مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ 28 / 08 /1399 الي ساعت 16 تاريخ 10 /09/1399 - مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 16 تاريخ 23 /09/1399 - پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايست علاوه بر بارگذاري ، به صورت فيزيكي تا ساعت 14 تاريخ 23/09/1399 در دبيرخانه شركت ثبت و تحويل داده شود . - زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 9 صبح تاريخ 25/09/1399 - محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران - اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 88761038-021 www.tehraniec.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني:http://iets.mporg.ir اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 88969737