جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

واگذاري در شهرك صنعتي شمس آباد و ناحيه صنعتي بيجين

شروع فراخوان :‌1398/05/28
پایان فراخوان :‌1398/06/10

شرح فراخوان:

فراخوان مزايده عمومي يك مرحله اي ب 2-98
واگذاري واحدهاي صنعتي شهرك صنعتي شمس آباد و ناحيه صنعتي بيجين
شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمين صنعتي در شهرك صنعتي شمس آباد و ناحيه صنعتي بيجين را از طريق مزايده عمومي به صنعتگران واجد شرايط و داراي مجوز فعاليت صنعتي معتبر صادره از مراجع ذيصلاح (اعم از جواز تاسيس ،گواهي فعاليت صنعتي و كارت شناسايي كارگاه منضم به نامه واگذاري زمين مطابق با مساحت قطعات درخواستي و...) كه با زون فعاليت قطعه مورد درخواست مطابقت داشته باشد را واگذار نمايد.

- محل پروژه : محور تهران-كيلومتر 35 جاده تهران قم ابتداي حسن آباد شهرك صنعتي شمس آباد تلفن: 56232494
- تاريخ انتشار آگهي مزايده 1398/05/15مي باشد .
- مهلت زماني دريافت اسناد مزايده : ساعت 16 تاريخ 1398/05/28
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 16 تاريخ 98/06/10
- زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 14 تاريخ 1398/06/11
- محل گشايش پيشنهادها: شركت شهرك هاي صنعتي تهران
- مزايده گران مي توانندبراي خريد اسناد مزايده مبلغ 300.000 ريال به بحساب IR440100004001056704016123 بانك مركزي جمهوري اسلامي بنام شركت شهركهاي صنعتي تهران واريز و اصل فيش را براي دريافت اسناد مزايده تحويل شركت شهركهاي صنعتي تهران نمايند .
- اطلاعات تماس دستگاه مزايده گزار: جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده و ارائه پاكت ها به نشاني: سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه همكف دبير خانه شركت تلفن : 89324392-021
مركز تماس دفتر ثبت نام : 89324392
شركت شهركهاي صنعتي تهران