جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

پروژه ارائه خدمات آزمايشگاه فني و مهندسي (ژئو تكنيك و مقاومت مصالح)

شروع فراخوان :‌1398/10/18
پایان فراخوان :‌1398/11/13

شرح فراخوان:

فراخوان انتخاب مشاور 75-98
پروژه ارائه خدمات آزمايشگاه فني و مهندسي (ژئو تكنيك و مقاومت مصالح)
شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد باستناد آيين نامه بند (ه) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات ( آيين نامه خريد خدمات مشاوره) ، نسبت به ارزيابي كيفي مشاوران جهت انجام پروژه ارائه خدمات آزمايشگاه فني و مهندسي (ژئو تكنيك و مقاومت مصالح)به منظوركنترل كيفي پروژه ها به شماره (2098001051000082) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت اقدام نمايد . به منظور ارزيابي توان اجراي تعهدات مشاوران ، از تمامي شركت هاي متقاضي دارايگواهينامه صلاحيت شامل : پايه 2 گروه تخصص هاي مشترك ، تخصص ژئوتكنيك (14-3) از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دعوت مي گردد كه براي شركت درمناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي ، اسناد درخواست پيشنهاد مشاوران و بازگشايي پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
- تاريخ انتشار اسناد ارزيابي كيفي در سامانه تاريخ 98/10/18
- خريد اسناد ارزيابي كيفي از تاريخ 18 / 10 /98 الي ساعت 16 تاريخ 30 /98/10
- تسليم اسناد ارزيابي كيفي تا پايان وقت اداري ساعت 16 مورخ 98/11/13
- محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران
- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه: نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پلاك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 88761038-021
www.tehraniec.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني:http://iets.mporg.ir
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 88969737 شركت شهركهاي صنعتي تهران