معاونين و مديران
 

صابر پرنيان

رئيس هيأت مديره و مديرعامل

تلفن : 02188738243
نمابر : 02188738109
پست الكترونيك: parnian@tehraniec.ir

حميد خوش سيرت سليمي

مشاور و رئيس حوزه مدیرعامل

تلفن : 02189324100
نمابر : 02188738109
پست الكترونيك: Khoshsirat@tehraniec.ir

ياسر شريفي فر

مشاور و بازرس ويژه مديرعامل

تلفن : 89324212
نمابر : 02188738109
پست الكترونيك: Sharififar@tehraniec.ir

رضا پورعلي شهري

مشاور مديرعامل در امور ايثارگران

تلفن : 89324118
نمابر : 89324119
پست الكترونيك: Pourali@tehraniec.ir

همايون بيگي ابهري

مدير حراست

تلفن : 02189324151
نمابر : 02188738463
پست الكترونيك: beigi@tehraniec.ir

حسين احساني

مدير ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي

تلفن : 02189324106
نمابر : 02188738109
پست الكترونيك: Ehsani@tehraniec.ir

هوشنگ محمدي

مشاور امور حقوقي و قراردادها

تلفن : 02189324216
نمابر : 02188764189
پست الكترونيك: H.mohammadi@tehraniec.ir

علي خداپناهلو

معاون برنامه ريزي

تلفن : 02189324131
نمابر : 02189324140
پست الكترونيك: khodapanahlo@tehraniec.ir

سمانه گل‌آرا

مدیر برنامه‌ریزی و طرح‌ها

تلفن : 02189324143
نمابر : 02189324140
پست الكترونيك: golara@tehraniec.ir

سيد حسين موسوي زاده تهراني

مدير امور متقاضيان

تلفن : 02189324189
نمابر : 02189324140
پست الكترونيك: Musavi@tehraniec.ir

محسن غلامي

معاون فني

تلفن : 02189324161
نمابر : 02188766438
پست الكترونيك: Gholami@tehraniec.ir

بهزاد بهزادي مكوندي

مدیر فني و پيمان‌ها

تلفن : 02189324136
نمابر : 02188766438
پست الكترونيك: behzadi@tehraniec.ir

سهيل رستگارپور

مدير نظارت و ارزيابي فنی

تلفن : 02189324164
نمابر : 02188766438
پست الكترونيك: Rastegarpour@tehraniec.ir

سيد ايمان حياتي

معاون صنايع كوچك

تلفن : 02189324190
نمابر : 02189324285
پست الكترونيك: Hayati@tehraniec.ir

محمد امين رفعتی

مدیر توسعه صنعتی و كارآفريني

تلفن : 02189324211
نمابر : 02189324285
پست الكترونيك: Rafati@tehraniec.ir

ايرج داداشي آذر

مدیر تأمين مالي و توسعه بازار

تلفن : 02189324191
نمابر : 02189324285
پست الكترونيك: Dadashi@tehraniec.ir

حسين خرمجاه

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

تلفن : 02189324220
نمابر : 02188738298
پست الكترونيك: khoramjah@tehraniec.ir

بهاره نعمتي روشن

مدير منابع انسانی و پشتيباني

تلفن : 02189324228
نمابر : 02188738298
پست الكترونيك: Nemati@tehraniec.ir

مهرداد خسروي

مدیر امور مالی و ذيحسابي

تلفن : 02189324240
نمابر : 02189324249
پست الكترونيك: Khosravi@tehraniec.ir

عليرضا خسرواني

سرپرست شهرك صنعتي پايتخت

تلفن : 02334572300
نمابر : 02334572301
پست الكترونيك: khosravani@tehraniec.ir

حامد افشار نادري

سرپرست شهرك صنعتي پرند

تلفن : 02156418888
نمابر : 02156418890
پست الكترونيك: afsharnaderi@tehraniec.ir

علي نادري

مدير شهرك صنعتي پوشاك

تلفن : 33852197
نمابر : 33852197
پست الكترونيك: Naderi@tehraniec.ir

مرتضي شيخ

سرپرست شهرك صنعتي پيشوا

تلفن : 36744702
نمابر : 36744705
پست الكترونيك: Sheykh@tehraniec.ir

مجيد صفري

مدير شهركهاي صنعتي چرمشهر و ملاآقايي

تلفن : 02136770218
نمابر : 02136770455
پست الكترونيك: Safari@tehraniec.ir

عليرضا جعفري

سرپرست شهركهاي صنعتي خوارزمي و خاوران

تلفن : 02136478004
نمابر : 02136478009
پست الكترونيك: jafari@tehraniec.ir

مجتبي نصيري

سرپرست شهركهاي صنعتي دماوند 1 دماوند 2 و ناحيه صنعتي آئينه ورزان

تلفن : 02176300701
نمابر : 02176300701
پست الكترونيك: Nasiri@tehraniec.ir

روح اله دهقان

سرپرست ناحيه صنعتي دهك

تلفن : 65435612
نمابر : 65435618
پست الكترونيك: Farahani@tehraniec.ir

محمد حسين مددي

سرپرست شهرك صنعتي سالاريه

تلفن : 02136770482
نمابر : 02136770329
پست الكترونيك: Madadi@tehraniec.ir

حسن كوه نشين صيقلاني

نماينده شركت در شهرك صنعتي شمس آباد و بيجين ري

تلفن : 02156232495
نمابر : 02156232497
پست الكترونيك: Koohneshin@tehraniec.ir

حميد رضا فرمهيني فراهاني

سرپرست شهرك صنعتي شهريار

تلفن : 65435612
نمابر : 65435618
پست الكترونيك: Dehghan@tehraniec.ir

حسين كرمي فرد

سرپرست شهرك صنعتي عباس آباد

تلفن : 02136423232
نمابر : 02136423233
پست الكترونيك: karamifard@tehraniec.ir

نسیم سیدی

سرپرست شهرك فنآوري تهران و دبير هيأت مديره ومشاور مديرعامل در امور بانوان

تلفن : 02144762151
نمابر : 02144762151
پست الكترونيك: seyedi@tehraniec.ir

رفیع سجادیان

سرپرست شهرك صنعتي فيروزكوه و ناحيه صنعتي كتالان

تلفن : 02176440044
نمابر : 02176440180
پست الكترونيك: sajadian@tehraniec.ir

وحيد زماني آس

سرپرست شهرك صنعتي قرچك

تلفن : 02136194600
نمابر : 02136194500
پست الكترونيك: Zamanias@tehraniec.ir

محسن عباسي

سرپرست شهرك صنعتي ملارد

تلفن : 021
نمابر : 021
پست الكترونيك: abbasi@tehraniec.ir

سيد كامران گلستان

سرپرست شهرك صنعتي نصيرآباد

تلفن : 02156390704-5
نمابر : 02156390703
پست الكترونيك: Golestan@tehraniec.ir