آمار و اطلاعات
 

طرح حمايت از پايان نامه ها (تا پايان آذر 99)

ماخذ آمارنامه


ايجاد و واگذاري رايگان دفاتر كارمجازي به واحدهاي صنعتيSme.ir در استان تهران(تا پايان آذر 99)ليست واحدهاي فعال در شهركهاي صنعتي تهران(تا پایان ديماه 99)

ليست واحدهاي فعال در شهركهاي صنعتي تهران


وضعيت پروژه هاي محيط زيست در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران:(تا پايان آذر 99)

بروزرساني مهر 99


دوره هاي آموزشي برگزار شده جهت شاغلين واحدهاي صنعتي (تا پايان آذر 99)مراكز خدمات فناوري كسب و كار (تا پايان آذر 99)تورهاي صنعتي (تا پايان آذر 99)وضعيت فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران(تا پايان آذر 99)واحد هاي كارگاهي استان تهران(تا پايان آذر 99)

مهرماه 99


وضعيت امكانات زيربنايي در شهركها و نواحی صنعتي (تا پايان آذر 99)ليست واحد هاي به بهره برداري رسيده (تا پايان ديماه 99)

بروزرساني 1 بهمن 99


جدول تعيين بهاي حق بهره برداري از زمين شهرك‌ها و نواحي صنعتي تابعه(سه ماهه سوم 99)تلفن و آدرس شهركها و نواحي صنعتي (بهمن ماه99)

تلفن و آدرس شهركها و نواحي صنعتي


مساحت زمين هاي شهركها و نواحي صنعتي استان تهران:(تا پايان آذر 99)قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران(تا پايان آذر99)