آمار و اطلاعات
 

نقشه شهرك ها و نواحي صنعتي استان تهران

نقشه شهرك ها و نواحي صنعتي استان تهران


ليست واحدهاي فعال در شهركهاي صنعتي تهران(تا پایان ديماه 99)

ليست واحدهاي فعال در شهركهاي صنعتي تهران


ايجاد و واگذاري رايگان دفاتر كارمجازي به واحدهاي صنعتيSme.ir در استان تهران(تا پايان آذر 99)وضعيت پروژه هاي محيط زيست در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران:(تا پايان آذر 99)

بروزرساني مهر 99


دوره هاي آموزشي برگزار شده جهت شاغلين واحدهاي صنعتي (تا پايان آذر 99)مراكز خدمات فناوري كسب و كار (تا پايان آذر 99)تورهاي صنعتي (تا پايان آذر 99)وضعيت فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران(تا پايان آذر 99)واحد هاي كارگاهي استان تهران(تا پايان آذر 99)

مهرماه 99


طرح حمايت از پايان نامه ها (تا پايان آذر 99)وضعيت امكانات زيربنايي در شهركها و نواحی صنعتي (تا پايان آذر 99)ليست واحد هاي به بهره برداري رسيده (تا پايان ديماه 99)

بروزرساني 1 بهمن 99


تلفن و آدرس شهركها و نواحي صنعتي (بهمن ماه99)

تلفن و آدرس شهركها و نواحي صنعتي


مساحت زمين هاي شهركها و نواحي صنعتي استان تهران:(تا پايان آذر 99)قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي استان تهران(تا پايان آذر99)جدول تعيين بهاي حق بهره برداري از زمين شهرك‌ها و نواحي صنعتي تابعه(سه ماهه چهارم 99)

بروز رساني بهمن 99